Ivan, Veronika, Elizaveta from Potap's team singing "Odna Kalyna" by Vitaliy Skyrovskiy, Ruslan Kvinta.

Ivan, Veronika, Elizaveta – "Odna Kalyna"