Please don't forget to click red Subscribe button ►►Channel a (((Subscribe))) kanaga Behal Mabay. ►► May website www.waabaloch.com ►►Like o Dislike kanaga Behal Mabay. ►►Wati saro soja lazum Commentani toka Darshan Bekan a. ►►Shoma Balochi Film o Ghanaha Rate DayaG lote Goda lazum Like o Dislike behal mabay.. ((Shoma dors channel Subscribe kane goda nu may "content" o "data" dunia toka paja harrag ba. archi gisha che gish channel Subcribe bikane ta may zuban a chez youtube a zaria sheng o talan biba, tha dunia bizan k yak Qome a hast go wati jind a sar dagara. mani johed amishe k man balochi zubana donia toka sheng o talan bikani aur e chez a wasta mani Help shoma e wad kot kane k mani videos ha gisha cha gish ""Share"" bikane aur Channel a ""Subcribe"" kanaga bihal mabay)) ((Mani Johed amishe k man Gesha che gesh Balochi films, Balochi songs videos, Balochi Cultural videos, Balochi Documentries,, Balochi haadab a dors topica cover bikani..aur hisha wati channel toka save bikani,, ancho bb k, E channel Balochi zuban a yak digital library a jod bb. InshAllah)) ((Balochi May Shahden Zuban a))

Balochi Film 2017 ( Bichar Choka )

Длительность: 67мин 52сек Просмотров: 96 Добавлено: 7 месяцев назад Пользователь:
Описание: Please don't forget to click red Subscribe button ►►Channel a (((Subscribe))) kanaga Behal Mabay. ►► May website www.waabaloch.com ►►Like o Dislike kanaga Behal Mabay. ►►Wati saro soja lazum Commentani toka Darshan Bekan a. ►►Shoma Balochi Film o Ghanaha Rate DayaG lote Goda lazum Like o Dislike behal mabay.. ((Shoma dors channel Subscribe kane goda nu may "content" o "data" dunia toka paja harrag ba. archi gisha che gish channel Subcribe bikane ta may zuban a chez youtube a zaria sheng o talan biba, tha dunia bizan k yak Qome a hast go wati jind a sar dagara. mani johed amishe k man balochi zubana donia toka sheng o talan bikani aur e chez a wasta mani Help shoma e wad kot kane k mani videos ha gisha cha gish ""Share"" bikane aur Channel a ""Subcribe"" kanaga bihal mabay)) ((Mani Johed amishe k man Gesha che gesh Balochi films, Balochi songs videos, Balochi Cultural videos, Balochi Documentries,, Balochi haadab a dors topica cover bikani..aur hisha wati channel toka save bikani,, ancho bb k, E channel Balochi zuban a yak digital library a jod bb. InshAllah)) ((Balochi May Shahden Zuban a))